ιστότοπος προγράμματος

Extra SMEs

IMPROVING SMEs COMPETITIVENESS IN REGIONS WITH AN AQUACULTURE BUSINESS ECOSYSTEM

Περιγραφή Έργου

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ΜΜΕ. Οι EXTRA-SMEs περιοχές αντιπροσωπεύουν περιοχές της Ευρώπης όπου η υδατοκαλλιέργεια και οι σχετικές με αυτήν δραστηριότητες αποτελούν δυναμικό παράγοντα για την περιφερειακή οικονομία. Οι εταίροι του σχεδίου ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επωφεληθούν από το ρόλο του δημόσιου τομέα όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικής και μέτρων για την αύξηση της διαφοροποίησης και βιωσιμότητας των ΜΜΕ της περιφέρειας. Το έργο έχει αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει τις κοινές εδαφικές προκλήσεις που συνδέονται με τους ανασταλτικούς παράγοντες στη διεθνοποίηση για τις επιχειρήσεις EXTRA-SMEs μέσω διαπεριφερειακής συνεργασίας, ανταλλαγής και αξιοποίησης ορθών πρακτικών των περιφερειών, με γενικότερο στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της περιφέρειας.

Το σχέδιο EXTRA-SMEs στοχεύει να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας: α) απλούστερες και βελτιωμένες διοικητικές διαδικασίες και λύσεις, και β) μέτρα και βελτιώσεις υπέρ της εξωστρέφειας, διεθνοποίησης και ανταγωνιστικότητας. Το αποτέλεσμα αυτών των δράσεων αναμένεται να επιτρέψει σε νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας να επεκταθούν σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους, και παράλληλα να συμμετάσχουν σε διαδικασίες καινοτομίας που θα λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι περιφέρειες σε περιοχές που η οικονομία τους βασίζεται στην υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ΜΜΕ, παρέχοντας κίνητρα για την προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα φέρουν τη σφραγίδα του τόπου παραγωγής τους, τα οποία με απλουστευμένες διαδικασίες και την απαραίτητη τεχνογνωσία θα μπορούν να διατεθούν σε ένα ευρύτερο εμπορικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό οι εν λόγω ΜΜΕ θα παραμείνουν ανταγωνιστικές σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και θα οδηγηθούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας, και την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές, και σε τελική ανάλυση στην οικονομική ανάπτυξη των ίδιων των  περιφερειών.

Αφίσα / Poster

Κάντε κλικ εδώ να δείτε το Poster

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Κάντε κλικ εδώ να δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο

NewsLetter